Algemene voorwaarden

Avasa administratieve dienstverlening

Laatste versie: april 2022

A.      Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Opdrachtnemer: Avasa administratieve dienstverlening

2.   Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

3.   Werkzaamheden: alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

4.   Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on) stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend- begrepen: papier, e-mail, digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede in het kader van de uitvoering van de opdracht/overeenkomst door opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on) stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: Papier, e-mail, digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers.

5.   Opdracht / overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Deze kan zowel mondeling als schriftelijk worden vastgesteld.

B.       Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.

2.   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

3.   Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

C.       Aanvang en duur van de overeenkomst

1.   De overeenkomst is gebaseerd op door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtgever geeft opdracht door middel van een bevestiging. Hiermee bevestigt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer dat de overeenkomst juist en volledig is weergegeven.

2.   Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.   Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor de opdrachtnemer eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijnde van de opdrachtnemer. De verplichtingen van de opdrachtnemer gaan nooit verder dan de door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

4.   Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen heeft Avasa administratieve dienstverlening het recht overeengekomen prijzen jaarlijks te corrigeren aan het inflatiepeil, middels de door CBS vastgestelde prijs-inflatie-index. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever niet schriftelijk op de hoogte anders dan vermelding op de factuur.

D.      Gegevens opdrachtgever

1.   Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2.   Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3.   Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

4.   Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.

5.   Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.   Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

E.       Uitvoering opdracht

1.   Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.

2.   Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren met in achtneming van de toepasselijke wettelijke regelgeving. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3.   Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.

4.   Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

F.       Wijzigingen en meerwerk

1.   Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daar voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid en/of gewijzigd. Meerwerk zal door de opdrachtnemer in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

2.   Deze extra werkzaamheden zullen door de opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven of door een schriftelijk overeengekomen tarief.

3.   De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in punt 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

4.   Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen, is de opdrachtnemer bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

5.   Indien werkzaamheden niet meer overeenkomen met het overeengekomen tarief, kan opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht eenzijdig aanpassen.

G.      Geheimhouding en exclusiviteit

1.   Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van opdrachtnemer, voor zover opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht.

2.   Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

H.      Overmacht

1.   Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.   Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I.         Honorarium

1.   De door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.   

2.   Naast het honorarium worden de door de opdrachtnemer gemaakte onkosten en declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3.   Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

4.   Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.

5.   Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van een uurtarief en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

6.   Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

7.   Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig toe te passen.

8.   Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per 14 dagen in rekening gebracht. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

J.        Betaling

1.   Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen en in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening.

2.   Indien opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijk (handels) rente in rekening te brengen.

3.   Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

3.   Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten.

4.   Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen een factuur, dan geeft de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening te kennen. De opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur  te hebben aanvaard.

5.   Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

K.       Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

–     bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie;

–    bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever.

2.   Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering.

3.   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

4.   Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

L.        Internetgebruik en elektronisch dataverkeer

1.   Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische e-mail met elkaar kunnen communiceren.

2.   Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer erkennen dat aan het gebruik van elektronische mails risico’s kleven zoals –maar niet beperkt tot – vervorming, vertragingen, virus.

3.   Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van een ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4.   In geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

M.     Opzegging

1.   Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door opdrachtnemer opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

2.   Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3.   Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van opdrachtgever eisen.

4.   Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming)

N.      Opschortingsrecht

1.   Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

O.      Toepasselijk recht en forumkeuze

1.   Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2.   Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de sector Kanton van de Rechtbank behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

P.       Slotbepaling

1.   Avasa administratieve dienstverlening is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

2.   Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. 

3.   De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.